top of page

תקנון שימוש

1.    כללי:
1.1.    השימוש באתר מהווה אישור מצד המשתמש, כי קרא את כל האמור בתקנון זה והסכים לאמור בו והוא מבין כי תקנון זה מהווה הבסיס המשפטי להתנהלות בינו לבין חברת ע.ר הדפסות בע״מ ח.פ. 511105785 טרם החל פעילותו במערכות החברה ו/או אתרי החברה ומשתמש הקצה מצהיר בזאת כי בכל מקרה לא יהא רשאי להעלות טענה ביחס לכל תנאי בתקנון הנ"ל.
1.2.    השירותים המוצעים באתר מוצעים בכפוף ובהתניה יסודית של הסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה.
1.3.    כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות בלבד.

2.    חומרים המועלים למערכות האתר:
2.1.    אסורה העלאת חומרים למערכת האתר לרבות ממשקי העריכה, גלריות האחסון ו/או כל פונקציה אחרת המוצעת על ידי האתר ו/או המערכת אשר הינם בלתי חוקיים ו/או חומרי תועבה ו/או בלתי הולמים אשר פוגעים ברגשות הפרט/הציבור ו/או עשויים להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית ו/או להקים עילה לתביעה אזרחית ו/ או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין, לרבות חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965.
2.2.    החברה מודיעה בזאת כי אין בידה היכולת לפקח ולעקוב אחר החומרים המועלים למערכת על ידי משתמש הקצה וכי לא תישא החברה באחריות לחומרים המועלים למערכת בשום צורה.
2.3.    החברה שומרת לעצמה כל זכות לרבות הזכות למחוק ו/או לא לייצר  ו/או לפעול בכל דרך אשר תמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לגבי כל חומר המועלה לאתר ו/או מערכות החברה לרבות חומרים אשר בבחינת החברה אינם נמצאים ראויים ו/או פוגעניים.
2.4.     אי ייצור  ו/או מחיקה של חומרים אם במתכוון ואם שלא במתכוון לא תקנה לשום גורם עילה לפיצוי ו/או שיפוי מטעם החברה, כמו כן, החברה לא תישא באחריות לשום נזק ישיר או עקיף הנובע מפעילות שכזו.
2.5.    החברה מבהירה בזאת כי העלאת תכנים למערכות החברה לא יקנו לחברה שום חזקה לגבי התכנים הנ"ל.
2.6.    החברה לא תישא בשום אחריות בגין פגיעה ו/או מחיקה של חומרים אם במתכוון על ידי החברה ובין אם לא במתכוון, אשר הועלו למערכות החברה.
2.7.    מערכות החברה פועלות בטכנולוגיית ענן דבר היוצר שמירה אוטומטית של קבצים המועלים למערכת על ידי משתמשי הקצה ברגע העלאתם למערכת, החברה מבהירה בזאת כי לקוח אשר יבקש להסיר את השמירה של החומרים מחשבונו יצטרך לפנות בבקשה לחברה והתהליך יטופל על ידי החברה אל מול ספקי המשנה שלה בנפש חפצה וכוונה מלאה לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחותיה אך לא תוכל להתחייב לתקופת הזמן הנדרשת. למשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין הנ"ל.
2.8.    כל המעלה תמונות ו/ או כל חומר אחר שהועלה על ידו במערכות החברה, מצהיר על ידי פעולתו זו, כי הוא בעל הזכויות המשפטיות בתמונות ו/או כל חומר אחר שהועלה על ידו במערכות החברה, או שקיבל אישור מפורש מבעלי הזכויות (לרבות זכויות יוצרים, אם הדבר כרוך בכך) להעלות את התמונות ו/ או כל חומר אחר שהועלה על ידו במערכות החברה, ועל כן הוא רשאי לעשות בהן שימוש וכי למיטב ידיעתו אין בהעלאת התמונות ו/או בחומר האחר משום פגיעה בזכויות יוצרים של צד שלישי כלשהו על פי דיני זכויות יוצרים או כל דין אחר. בנוסף, מצהיר המשתמש, כי אין פגיעה בזכות אחרת של צד שלישי כלשהו, וכי אין בתמונות ו/או או כל חומר אחר שהועלה על ידו במערכות החברה דבר הפוגע או העלול לפגוע בגורם כלשהו על פי כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשכ"א-1981. כמו כן, מסכים המעלה תמונות ו/או או כל חומר אחר שהועלה על ידו במערכות החברה, כי כל הפרה של זכויות יוצרים בפרט וכל זכות אחרת בכלל, כתוצאה מהעלאתם לאתר ו/או הדפסתם בספר ו/או פרסומם בגלריה של התמונות ו/או החומר האחר תהא על אחריותו הבלעדית.
2.9.    החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לתבוע פיצוי ו/או שיפוי עבור כל נזק או הליך משפטי שיגרמו לה ו/או למפעיליה ו/או למנהליה ו/או לעובדיה ו/או למי ממשתמשי המערכת ו/או לצד שלישי כלשהו בעקבות כל נזק שנגרם לה כתוצאה מהפרת ההוראות דלעיל.

3.    כלי העלאת תמונות:
3.1.    החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באמצעות מערכות החברה וכלי העריכה שמוצעים על ידה לא תופרע ו/או תהיה חסינה מתקלות, חדירות אבטחה, פעולות לא חוקיות ו/או זדוניות ו/או כל סיבה אחרת במערכות החברה ו/או בקווי התקשורת של החברה ו/או מי מספקיה, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב תקלות.

4.    שיתוף ופרסום קבצים ותמונות:
4.1.    החברה אוסרת העלאה ושימוש בקבצים ו/או תמונות ו/או כל חומר גרפי אחר שאין למשתמש בעלות ו/או היתר שימוש מבעל הזכויות כחוק לשימוש במערכת.
4.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע אינטגרציה של פרוטוקולים עבור תקשורת של רשתות חברתיות ו/או מאגרי תמונות במערכות החברה, פרוטוקולים אלה יהיו זמינים עבור משתמשי הקצה של מערכות החברה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לשמר את התקשורת עמם ולא תקום למשתמש טענה במידה והשירות נקטע טרם תחילת עבודתו במערכת ו/או בזמן עבודתו במערכת ו/או לאחר סיום עבודתו במערכת.
4.3.     החברה מבהירה בזאת כי חל איסור מוחלט על שימוש במערכות החברה לצורך פרסום של מוצר ו/או שירות מסחרי מכל מין וסוג שהוא באופן ישיר ו/או עקיף ללא הסכמת החברה מראש.
4.4.    החברה מבהירה בזאת כי חל איסור מוחלט על משתמשי המערכת לבצע פעולות של משלוח דואר זבל ו/או קבצים טרויאניים ו/או וירוסים ו/או תולעים ו/או רובוטים וכו'. כל משתמש אשר יעבור על איסור זה יהא חייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה שתופנה אליה בעניין זה.
4.5.    החברה מבהירה בזאת כי משתמש הקצה הינו האחראי הבלעדי על כל התכנים שמועלים ו/או שותפו ו/או הופצו על ידו במערכת.
4.6.    החברה מבהירה בזאת כי אין לה שליטה על פעילותם של משתמשי הקצה במערכות החברה ומתנה את השימוש במערכת בהסכמתו הבלתי חוזרת של משתמש הקצה לשאת באחריות למעשים אלו בגין כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה במקרים בהם המשתמשים נפגעים כתוצאה מפעילות במערכת.
4.7.    מבלי לגרוע מן האמור, החברה מבהירה בזאת כי משתמש הקצה מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה בגין כל טענה ו/או תביעה אם תוגש כנגדה ואשר מקורה בחומר שהועלה ו/ או שותף ע"י משתמש קצה של מערכות החברה.
4.8.    משתמש הקצה במערכות החברה מצהיר בזאת כדלקמן:
4.8.1.    הוא הינו מודע כי ייתכן ומידע ששותף על ידו ימחק ממערכות החברה ללא התראה מוקדמת וכי אין בעובדה זו לשמש עילה לטענה כנגד החברה.
4.8.2.    הוא הינו מודע שהפצת תכנים במערכות החברה על גזרותיהם השונות יכולה להיות חשופה וגלויה למשתמשי קצה אחרים.
4.8.3.    הוא הינו מודע כי החומר שמועלה למערכות החברה נושא חשש סביר של אי שליטה על המידע מפני גורמים עיוניים ו/או מחדלי אבטחה שונים ו/או טעויות אנוש של גורמים מטעם החברה ובמידה והייתה פעולות כגון אלו לא יקימו הפעולות זכות לטענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין פעולות אלה.
4.8.4.    הוא הינו מודע כי מעת העלאה ו/או שיתוף ו/או פרסום של תכנים למיניהם במערכות החברה, יהיו תכנים אלה ניתנים לסריקה על ידי מנועי חיפוש ו/או צדדים שלישיים אחרים וזאת על אף בקשת המשתמש במידה והייתה כזו להגביל את חשיפת התכנים ובשום מקרה לא תעמוד למשתמש זכות לטענה ו/או לתביעה כלפי החברה בגין פעולות אלה.
4.8.5.    הוא הינו מודע כי התכנים המועלים על ידו למערכות החברה עוברים אצל שותפים שלישיים המהווים קבלני משנה למערכות החברה כגון חברות אחסון מידע ו/או קבלני תשתית אינטרנט קווי ו/או סלולרי ו/או כל גורם אחר המהווה חלק ישיר ו/או עקיף בשירות המערכת לצרכן הקצה וכי כל בעיה ו/או טענה שנגזרת מפעילות גורם שכזה אינו באחריות החברה ולא תקום טענה ו/או תביעה כנגד החברה במקרים כאלה. על משתמש הקצה לטפל בכל בעיה מול הגורם הספציפי מולו ניתן לפתור את הבעיה הנדונה וכל זאת יהיה באחריותו הבלעדית של המשתמש לטפל בבעיה אל מול אותם גורמים.
4.8.6.    הוא הינו מודע כי הוא כפוף לתנאי השימוש ו/או תקנונים ו/או כל דוקומנט משפטי מחייב אחר של צדדים שלישיים הקשורים לתהליך העבודה עם מערכת החברה באופן ישיר ו/או עקיף וכי כל טענה ו/או סוגיה משפטית שתעלה כתוצאה מפעילות זו תהיה נתונה לטיפולו הבלעדי מול אותם גורמים ללא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה לטפל בסוגיה הנדונה.
4.8.7.     הוא הינו מודע כי ייתכן והוא חשוף לפריצות אבטחה מול צדדים שלישיים במערכת ולא תהיה לא שום דרישה ו/או טענה ו/או תביעה לחברה לפיצויי עקב פגיעה במחשבו האישי אם התקלה נגרמה כתוצאה ישירה ממערכות החברה ואם התקלה נגרמה כתוצאה עקיפה על ידי גורמים צד שלישי.
4.9.        משתמש הקצה הינו מודע כי הוא בלבד הינו האחראי הבלעדי לכל כניסה ו/או פעולה המבוצעת באמצעות שם המשתמש שלו ועל כן, נדרשת ממנו שמירה על פרטי הזיהוי שלו כגון שם משתמש וסיסמא, זאת ועוד אסורה העברת פרטי ההזדהות לגורמים שלישיים מלבדי משתמש הקצה.

5.    הוראות כלליות:
5.1.    החברה מבהירה בזאת כי הקניין הרוחני של החומרים הגרפיים של האתר לרבות אייקונים ו/או גרפיקה ו/או עיצוב ו/או סימני מסחר הינם בבעלות מלאה של החברה וסימני הלוגו בבעלות של החברה ואין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים כולם המופיעים באתר ו/או במערכות החברה.  
5.2.    החברה מבהירה בזאת כי רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר ו/או מערכות החברה יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
5.3.     פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל ענין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
5.4.    עיכוב או הימנעות מצידה של החברה מלממש ו/או לאכוף זכות מזכויותיה על פי תקנון זה, לא יראו אותם כוויתור ו/ או כמניעה מצידה מלהשתמש בזכויותיה של החברה בעתיד, והיא תהא רשאית להשתמש בזכויותיה, כולן או מקצתן, בכל עת שתמצא לנכון.
5.5.    כל סכום אשר החברה תהיה חייבת למשתמש הקצה מכל סיבה שהיא, לא יהא משתמש הקצה זכאי לקזזו מכל סכום חוב אשר הוא חב להחברה, אלא בהסכמתה של החברה.
5.6.     התיישנות – משתמש הקצה מסכים בזאת כי תקופת ההתיישנות לתביעות שמוגשות על ידו כנגד החברה תהא בת 12 חודשים בלבד.
5.7.    החברה מבהירה בזאת כי אין להעתיק ו/או לשכפל תקנון זה ו/או כל חלק ממנו ו/או לעשות בו כל שימוש ללא הרשאה מראש ובכתב מאת החברה.
5.8.    החברה מבהירה בזאת כי תפרסם, מפעם לפעם, מבצעים שונים ללקוחותיה (בין ישירות ובין באמצעות מועדוני לקוחות שונים או אתרי קופונים שונים), המבצעים יחייבו את החברה אך ורק בכפוף לתנאיהם כפי שיפורסמו ולתקופה הנקובה בפרסומים.
5.9.    האמור בתקנון זה מתייחס באופן זהה לשני המינים. ניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
5.10.     החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ולחסום השתתפות של משתמשים שהתנהלותם אינה תואמת את התקנון ו/או המנסים לפגוע בניהולו התקין.
5.11.     חל איסור על משתמש הקצה ליצור מצג של הצגת מערכות החברה ו/או אתרי החברה ו/או סימני המסחר של החברה ו/או החומרים הגרפיים של החברה ו/או כל דבר אשר שייך לחברה כזכות קניינית ממשית ו/או רוחנית כאילו אינם שייכים להחברה ו/או שייכים למשתמש הקצה ו/או למאן דבעי אחר (לרבות באמצעות קישורים, לינקים, צילומי מסך וכיו"ב). חל איסור על משתמש הקצה להציג עצמו כאילו הינו שליחה של החברה ו/או הפועל בשמה או מטעמה, ללא אישור חתום מראש מטעם החברה.
5.12.    החברה מבהירה בזאת כי הינה רשאית לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
 

bottom of page